ingilizce chat

Ingilizce Chat – English Chat Room

Ingilizce chat, ingilizce ders, ingilizce sohbet, english chat, ingilizce konu anlatımı, ingilizce gramer, pratik ingilizce öğreniyorum, ingilizce oyunlar konularını sitemizde bulabilirsiniz. İngilizce chat sitemiz, dünyanın değişik yerlerinden yeni arkadaşlıklar edinmenize olanak sağlar More »

Cümle Çeşitleri

NOUN CLAUSES / İSİM CÜMLECİKLERİ
İsim cümleciği bir ismin yerini tutan, yani bir isim görevi yapan cümleciktir.
İsim cümlecikleri çoğunlukla that sözcüğü ile başlar.
Ancak what, when, where, who, which gibi sözcükler de isim cümleciklerinin başında yer alabilirler.

 

I know that you are a teacher. Biliyorum ki bir öğretmensin.
(Bir öğretmen olduğunu biliyorum.)
She said that it was five o’clock. Dedi ki saat beşti.
(Saatin beş olduğunu söyledi.)
I learnt that he liked folk music. Halk müziğini sevdiğini öğrendim.
She saw that they had closed the shop. Dükkânı kapadıklarını gördü.


İsim cümleciği yine fiilin nesnesi durumunda bir soru şeklinde de olabilir.

Eczanede Örnek İngilizce Diyaloglar

AT THE CHEMIST’S / ECZANEDE

 

AT THE CHEMIST’S ECZANEDE
Several people come to the drugstore and ask the chemist for different things. Birçok kişi eczaneye gelip eczacıdan çeşitli şeyler isterler.
A man: Can you make up this prescription for me? Adam: Bana bu reçeteyi yapabilir misiniz?
Chemist: I’ll have it ready for you by 5:30 p.m. Eczacı: Sizin için 5:30’da hazır edeceğim.
A man: Thank you. Good-bye. Adam: Teşekkür ederim. Allahaısmarladık.
A young woman: Can you give me something for a skin rash? Genç adam: Bana cilt tahrişi için bir şey verebilir misiniz?
Chemist: Try this cream. If it doesn’t help, come tomorrow, and I’ll give you another lotion. Eczacı: Bu kremi, deneyin, eğer yararı olmazsa yarın gelin. Size başka bir losyon vereceğim.
A lady: Excuse me, sir, can you give me something for a burn? Bayan: Özür dilerim, efendim. Bana yanık için bir şey verebilir misiniz?
Chemist: Is it a very serious burn? Eczacı: Çok ciddi bir yanık mı?
Lady: My daughter burnt her hand with hot tea. Bayan: Kızım elini sıcak çayla yaktı.
Chemist: In that case, tell her to apply this ointment 3 times a day and don’t cover the burn with a bandage. Eczacı: Şu halde, bu yağı günde 3 kere sürmesini ve yanığı bandajla kapamamasını söyleyin.
A man: Can you give me a box of…? Adam: Bana bir kutu ……….verebilir misiniz?
Chemist: I’m sorry, sir. I can’t give this medicine without a prescription. Eczacı: Özür dilerim, efendim. Bu ilacı reçetesiz veremem.
Client 1: Can you give me something for a toothache? Müşteri 1: Bana diş ağrısı için bir şey verebilir misiniz?
Client 2: Can you give me something for a cold? Müşteri 2: Bana, nezle için bir şey verebilir misiniz?
Client 3: Can you give me something for a cough? Müşteri 3: Bana öksürük için bir şey verebilir misiniz?
Chemist: Take a table spoon of this tonic 3 times a day, or take these tablets 3 times a day. Eczacı: Bu şuruptan günde 3 kere bir çorba kaşığı için; veya bu tabletlerden günde 3 kere alın.
Chemist: Good morning, Mrs White. What can I do for you today? Eczacı: Günaydın, Mrs White. Bugün sizin için ne yapabilirim?
Mrs White: I have a long list: I want iodine, oxygen water, ammonia water, 3 rolls of adhesive plaster Mrs White: Uzun bir listem var. Tentürdiyot, oksijen, amonyak, 3 kutu flaster istiyorum.
Chemist: Is anyone injured, Mrs White? Eczacı: Birisi mi yaralandı, Mrs White?
Mrs While: Oh, no! Children get hurt every now and then. Mr White: O, hayır! Çocuklar ikide bir yaralanıyorlar.
l must take precautions. I want 2 boxes of aspirin for children, a mouth wash, Colgate tooth paste and a tooth brush. Önlem almalıyım. 2 kutu çocuk aspirini, ağız gargarası, Colgate diş macunu ve bir diş fırçası istiyorum.
Chemist: Do you want a tooth brush with nylon bristles? Eczacı: Naylon kıllı bir diş fırçası mı istiyorsunuz?
Mrs White: Yes, please. I must buy a packet of razor blades for my husband. What kind of razor blades you recommend? Mrs White: Evet, lütfen. Kocam için bir paket jilet almalıyım. Ne çeşit jilet tavsiye edersiniz?
Chemist: Try these. They’re a new brand and they’re much cheaper. Is there anything else, Mrs White? Eczacı: Bunları deneyin. Yeni bir marka ve çok daha ucuz. Başka bir şey var mı Mrs White?
Mrs White: Yes, I want 2 boxes of cleansing tissues. We’re going to the seaside next week. Mrs White: Evet, 2 kutu kâğıt mendil istiyorum. Gelecek hafta deniz kenarına gidiyoruz.
Can you give me an ointment for sunburns in case we need it? Lazım olursa diye bana güneş yanığı için bir yağ verebilir misiniz?
Chemist: Yes, of course. Eczacı: Evet, tabii.
Mrs White: I must also buy some pills for travel sickness. PiIIs for diarrhoea and for vomiting, a mild Iaxative and sleeping pills. Mrs White: Vasıta tutmasına karşı haplar da almalıyım. Barsak bozukluğu için. kusma için, hafif bir müshil, ve uyku hapları.
Chemist: W e can’t sell sleeping pills without a prescription, Mrs White. Eczacı: Uyku ilaçlarını reçetesiz satamayız, Mrs White.
Mrs White: Oh! I see. I’ll come back for the sleeping pills later, then, with my doctor’s prescription. Mrs White: Ooo! Anlıyorum. Öyleyse uyku hapları için doktorumun reçetesi ile tekrar gelirim.
Can you tell me what to do in the case of a sunstroke? Bana güneş çarpması halinde ne yapılacağını söyler misiniz?
Chemist: You must put ice on your forehead, stay in a cool place and drink a lot of liquids. Eczacı: Alnınıza buz koymalısınız, serin bir yerde kalıp bol bol meşrubat içmelisiniz.
You had better consult your doctor too. Do you want anything else, Mrs White? En iyisi doktorunuza da sorun. Başka bir şey istiyor musunuz, Mrs White?
Mrs White: No, thank you. That’ll be all. Good-bye. Mrs White: Hayır, teşekkür ederim. Hepsi bu kadar. Allahaısmarladık.

This, that, these, those (Bu, Bunlar) Konu Anlatımı

This, that, these, those
This exercise is difficult. (Bu alıştırma zordur.)
These are very expensive! (Bunlar çok pahalıdırlar!)
What is that? (Şu nedir?)
Did you eat those sandwiches? (Şu sandviçleri yediniz mi?)

 

 

SINGULAR (tekil) PLURAL (çoğul)
this car these cars
that car those cars


this, that, these, those kelimeleri isimlerle birlikte kullanılır.
I like this painting. (Bu tabloyu beğenirim.)
Those apples are delicious. (Şu elmalar nefisler.)

Relative Clauses / İlgi Cümlecikleri

RELATIVE CLAUSES / İLGİ CÜMLECİKLERİ
İlgi cümlecikleri, solundaki isim ya da cümle ile ilgili olarak bir tanımlama yapar, onları açıklar.
İsimleri nitelediği için bazen bunlara sıfat cümlecikleri (adjective clauses) da denir.
ingilizcede ilgi cümlecikleri üçe ayrılır: tanımlayan, tanımlamayan ve bağlayıcı.

DEFINING RELATIVE CLAUSES / TANIMLAYAN İLGİ CÜMLECİKLERİ

Tanımlayan ilgi cümlecikleri, solundaki isimler hakkında gerekli bir açıklama ifade eder.
Bu nedenle cümleden çıkarılırsa anlamda bir eksiklik olur.
Bu tip ilgi cümlecikleri insanlar ve insan dışındaki şeylerle kullanılırken değişik ilgi zamirleri alır.
Bu nedenle bunların kullanımını önce iki büyük gruba ayıracağız.

Dictionary
  • dictionary
  • sözlük
  • English Turkish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by ingilizceci.org
sohbet